Bostadsfrågor

Landskrona kommun är en populär kommun att bo i men för att den skall kunna fortsätta vara detta så måste vi kunna skapa förutsättningar för attraktiva bostäder för de som vill flytta både inom kommunen och till kommunen.

  • Göra en genomgång av de mest attraktiva områdena i kommunen och se var det kan förtätas.

  • Kommunen ska upprätta ett aktivt nätverk för dialog med privata mark och bostadsägare med hjälp för att bygga nya bostäder även i attraktiva områden. Sådana byggnationer måste också kopplas till kollektivtrafikbehov och andra behov.

  • Företag som sluter avtal med kommunen om markstöd ska via sådant avtal alltid betala vite till kommunen om byggnationen väsentligen ändras eller försenas utan att det beror på direkt tredjepartsinflytande. Det ska inte gå att låsa upp attraktiva tomter och sedan inte bebygga dem med hänvisning till förändrad marknad.

  • Öppna och ge stöd för olika sortests alternativa boenden som tex husbåtar eller ombyggnation av tomma industrifastigheter till studentboenden eller smålägenhetsboenden för att ge kommuninvånarna mer valfrihet i sitt boende.